Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Tiến sỹ Nguyễn Minh Hải

Email: nguyenminhhai_thanhxuan@hanoi.gov.vn

Phó giám đốc: Thạc sỹ Huỳnh Thị Dung

Email: huynhthidung_thanhxuan@hanoi.gov.vn

Phó giám đốc: Bác sĩ CKI Đặng Thị Thanh Hà