Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Trưởng khoa: CN. Nguyễn Thanh Loan
Số điện thoại: 024.35586867
Gmail: loannguyenxn@gmail.com

I. Chức năng, nhiệm vụ

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

b) Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Phối hợp trong việc lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm để chuyển gửi xét nghiệm theo qui định.

c) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật; Xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị xét nghiệm, trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh.

d) Kiểm tra, đôn đốc giám sát các đơn vị liên quan thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

đ) Thực hiện các chương trình, mục tiêu Y tế – dân số, dự án, đề án trong và ngoài nước (nếu có).

e) Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.

f) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

g) Thường trực các đoàn kiểm tra chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của khoa và phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra của đơn vị.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

II. Thành tích nổi bật:

Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 19/3/2020.