Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

Trưởng phòng: Bs. Lê Thị Bích Ngọc
Phó phòng: Ths. Nguyễn Thị Hạnh
Số điện thoại: 024.38587155
Gmail: Khnvthanhxuan@gmail.com

 Chức năng, nhiệm vụ

1. Công tác Nghiệp vụ

1.1. Nghiệp vụ Y

a) Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ:

– Hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo số liệu về hồ sơ sức khỏe.

– Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật đối với các trạm y tế phường và phòng khám đa khoa.

– Phối hợp với các khoa, phòng liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế thuộc cơ quan, xí nghiệp, trường học trên địa bàn.

b) Thường trực công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế; tổ chức trực đáp ứng y tế tại các sự kiện trên địa bàn quận (theo kế hoạch).

c) Tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật và quy chế chuyên môn.

d) Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả việc thực hiện quy chế, quy trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn.

đ) Theo dõi, phân tích, đánh giá mô hình bệnh tật từ đó đề xuất phương án. Thường trực, đầu mối triển khai tổ chức thực hiện quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình.

e) Tham mưu việc ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Phòng khám đa khoa và các Trạm Y tế phường theo quy định của pháp luật. Phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc trong công tác KCB Bảo hiểm Y tế theo Luật BHYT và luật Khám chữa bệnh.

f) Đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để đáp ứng yêu cầu công tác KCB và triển khai các hoạt động chuyên môn. Chịu trách nhiệm tham mưu triển khai công tác mua sắm trang thiết bị y tế đảm bảo theo qui định của pháp luật.

1.2. Nghiệp vụ Dược

a) Phối hợp các khoa, phòng liên quan dự trù thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, vắc xin; Tham mưu công tác mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm để cung ứng kịp thời cho công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh và các hoạt động chuyên môn.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định Dược tại các đơn vị; hướng dẫn triển khai công tác dược lâm sàng.

c) Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

2. Công tác Kế hoạch

a) Tham mưu, xây dựng, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị hằng tháng, quý, năm; Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

b) Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch; phân tích, đánh giá việc thực hiện để phát hiện những vấn đề tồn tại từ đó đề xuất giải pháp khắc phục để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

c) Tổng hợp nguồn lực, triển khai kế hoạch đầu tư phát triển đơn vị.

d) Đầu mối triển khai và theo dõi công tác đào tạo chuyên môn.

đ) Tổng hợp phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ năm, 5 năm, 10 năm.

e) Chuẩn bị hồ sơ liên quan tới việc cấp phép trong lĩnh vực khám chữa bệnh (cấp chứng chỉ hành nghề, cấp và điều chỉnh Giấy phép hoạt động) trình Sở Y tế phê duyệt.

f) Chịu trách nhiệm xây dựng danh mục kỹ thuật và qui trình thực hiện kỹ thuật chuyên môn trong khám, chữa bệnh trình. Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc sử dụng phần mềm khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe toàn dân.

3. Công tác khác

a) Đầu mối triển khai, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

b) Điều phối hoạt động của các chương trình, mục tiêu Y tế – dân số, dự án, đề án trong và ngoài nước (nếu có); Đôn đốc các khoa phòng thực hiện hoạt động đảm bảo tiến độ và tổng hợp kết quả triển khai các hoạt động.

c) Thường trực tham mưu công tác kiểm tra đánh giá hoạt động của đơn vị.

d) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.