Đoàn Thanh niên

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2022-2027

  • Đ/c Nguyễn Khắc Sự – Bí thư ĐTN
  • Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó bí thư ĐTN
  • Đ/c Nguyễn Thị Linh – Ủy viên