Phòng Hành chính – Tổ chức – Tài chính

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC – TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: Th.s Lê Thị Thủy
Số điện thoại: 024.35581524
Gmail: phonghctctvtx@gmail.com

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Công tác Tổ chức

a) Tham mưu giúp Ban Giám đốc trong công tác qui hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, cho từ chức, quản lý viên chức và lao động hợp đồng thuộc phạm vi theo phân công, phân cấp.

b) Là thường trực công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật…viên chức và người lao động; tổng hợp báo cáo công tác thi đua của đơ vị trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

c) Hướng dẫn viên chức và người lao động thực hiện các nội quy, quy chế, chế độ, chính sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

d) Tham mưu, phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý cho đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp.

đ) Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Theo dõi diễn biến tư tưởng, chính trị của cán bộ viên chức trong đơn vị.

e) Quản lý hồ sơ nhân sự và thống kê, báo cáo theo qui định.

f) Tham mưu giải quyết chế độ tiền lương, chế độ chính sách, quyền lợi của viên chức, người lao động theo qui định hiện hành.

2. Công tác Hành chính

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

b) Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn.

c) Quản lý, hướng dẫn và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin.

d) Quản lý, cung ứng tài sản, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị (không chuyên môn)…của Trung tâm.

đ) Quản lý giấy tờ về nhà đất của trụ sở Trung tâm và các Trạm Y tế; quản lý tài sản công, xe công; Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng tài sản công hợp lý, hiệu quả tránh lãng phí.

3. Công tác Tài chính

a) Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch sử dụng ngân sách, quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản liên quan đến công tác tài chính kế toán.

b) Quản lý công tác tài chính; Kiểm tra, hướng dẫn qui trình thủ tục mua sắm tài sản, thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị…đảm bảo thực hiện theo qui định của pháp luật.

c) Tổ chức thu, chi các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với với các khoa, phòng giám sát thực hiện và quyết toán các chương trình, dự án trong và ngoài nước.

đ) Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, chứng từ thanh, quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước.

4. Công tác khác

a) Phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu Y tế – dân số, các dự án, đề án (nếu có).

b) Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến.

c) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

d) Thường trực các đoàn kiểm tra chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng và phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra của đơn vị.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.