Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

KHÓA VII NHIỆM KỲ 2023 – 2028

  • Đ/c Nguyễn Thị Hường  – Phó chủ tịch Công đoàn
  • Đ/c Lê Gia Hưng – Ủy viên
  • Đ/c Lê Thị Bích Ngọc – Ủy viên
  • Đ/c Nguyễn Thị Hồng – Ủy viên
  • Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh – Ủy viên
  • Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo – Ủy viên